fbpx

Regulamin

Regulamin - zajęcia stacjonarne

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki organizacji kursów językowych organizowanych przez FUH ABM Studium Języków Obcych Mariusz Płocica z siedzibą zlokalizowaną pod adresem: ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław, NIP 7921000843, adres strony internetowej https://abm.edu.pl/, adres email: sekretariat@abm.edu.pl

I. Organizacja zajęć

1. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego, określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu.
2. Liczebność grup standardowych wynosi od 5 do 9 osób. W razie mniejszej ilości osób w grupie, Szkoła zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie wymiaru czasowego zajęć lub ceny kursu, w każdym jednak przypadku zmiany warunków standardowych muszą być zaakceptowane przez Słuchacza.
3. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt oraz ferii szkolnych. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.
4. Kursy standardowe odbywają się dwa razy w tygodniu, każde zajęcia trwają 60 minut.
5. Kurs standardowy obejmuje 60 godzin zegarowych/ 80 godzin lekcyjnych. Spotkania organizacyjne odbywają się na przełomie września i października, a bezpośrednio po nich (w pierwszym ustalonym terminie) rozpoczyna się kurs.
6. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności lektora okres trwania kursu ulega automatycznie wydłużeniu o odpowiednią ilość zajęć (kurs kończy się później).
7. Kursy przewidziane są w godzinach 14.00 – 21.30 (dzieci do 20.00) w dni powszednie i ewentualnie w soboty w godzinach przedpołudniowych.
8. W przypadku zajęć indywidualnych ilość godzin i intensywność kursu dopasowywana jest to potrzeb i życzeń Słuchacza.

II. Zapisy i Płatności

1. Zapisu na kurs stacjonarny można dokonać w siedzibie Szkoły.
2. Zapisy trwają od 16.08.2023. Pierwsza ratę lub całą kwotę należy wpłacić do dnia 22.09.2023. Zapisując się wcześniej można zarezerwować sobie miejsce wpłacając 100,00 zł. Jest to gwarancja zarezerwowania miejsca do 22.09.2023. Najpóźniej w tym terminie należy dopłacić resztę pierwszej raty lub całości. Zaliczka wliczana jest w cenę kursu, nie podlega jednak zwrotowi, chyba że przyczyna rezygnacji z kursu leży po stronie Szkoły. Rezerwacja i zaliczka nie będą uwzględniane po dniu 22.09.2023, jeśli nie nastąpi do tego czasu wpłata pierwszej raty lub całości.
3. Opłaty za uczestnictwo w kursie Słuchacz uiszcza w dziewięciu ratach, w terminach określonych w załączniku do umowy, lub w całości, do momentu rozpoczęcia kursu (w tym przypadku Słuchacz otrzymuje rabat).
4. Płatności dokonywane są w siedzibie Szkoły lub przelewem na konto bankowe.
5. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń nie są ujęte w cenie kursu. Słuchacz może skorzystać z zakupu z rabatem od ceny detalicznej wydawnictwa za pośrednictwem Szkoły, lub zakupić je na własną rękę. Posiadanie podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest warunkiem uczestniczenia w kursie.
6. W momencie zapisu Słuchacz wypełnia ankietę, w której ma prawo zastrzec dni i godziny, w których nie mógłby uczestniczyć w zajęciach. Przy kwalifikacji do grup zastrzeżenia te są respektowane. Po 22.09.2023 układany jest terminarz i Szkoła nie gwarantuje respektowania zastrzeżeń złożonych po tym terminie.
7. Nieobecność na zebraniu organizacyjnym powoduje, że Słuchacz powinien podporządkować się zawartym na nim postanowieniom. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich proszeni są o reprezentowanie ich na spotkaniach organizacyjnych. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe z zaakceptowania podjętych na zebraniu decyzji przez osoby niepełnoletnie.
8. Zapisy na zajęcia indywidualne trwają cały rok a płatności następują z góry w cyklu miesięcznym.

III. Zmiana trybu zajęć

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany trybu zajęć na zajęcia zdalne (online), jeśli z przyczyn niezależnych od Szkoły (np. w razie zagrożenia epidemicznego), uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych będzie zagrażało zdrowiu uczestników.
2. W przypadku zmiany trybu zajęć na online, Słuchacz ma obowiązek zapewnić sobie sprzęt niezbędny do uczestnictwa w zajęciach. Wymagania sprzętowe to: dostęp do Internetu, komputer/tablet lub smartfon, słuchawki, mikrofon, kamera.
3. Jeżeli Słuchacz nie wyraża przy zapisie zgody na ewentualną zmianę formy zajęć ze stacjonarnych na zdalne, zaznacza brak tej zgody w ankiecie, a Szkoła tworzy przy odpowiedniej ilości chętnych grupę wyłącznie stacjonarną. W takiej grupie w przypadku braku możliwości kontynuowania nauki kurs jest przerywany na czas istnienia sytuacji uniemożliwiającej dalszą naukę.
4. W przypadku zmiany trybu zajęć na online, zajęcia dla dzieci poniżej 10 roku życia mogą na prośbę rodziców lub zgodnie z rekomendacją lektora zostać skrócone do 45 min. W takim przypadku okres trwania kursu ulega automatycznie wydłużeniu o odpowiednią ilość zajęć (kurs kończy się później).

IV. Rezygnacje

1. Obie strony mają prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Za datę rezygnacji Słuchacza z kursu uznaje się datę dostarczenia do sekretariatu Szkoły osobiście, drogą mailową lub pocztową pisemnego oświadczenia. 

3. W przypadku rezygnacji z kursu w czasie jego trwania Szkoła nie zwraca wpłaconych kwot, chyba że przyczyna rezygnacji Słuchacza leży po stronie Szkoły. Przy opłatach ratalnych Słuchacz zobowiązany jest do uzupełnienia wpłat rat należnych do ostatniego dnia miesiąca, następującego po terminie rezygnacji.

 

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane osobiście, wysyłane drogą mailową na adres sekretariat@abm.edu.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Szkoły.
2. W pisemnej reklamacji Słuchacz powinien zawrzeć powód reklamacji oraz opisać zastrzeżenia dotyczące wykonywanych przez Szkołę usług.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 14 dni po zakończeniu kursu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty jej złożenia

VI. Postanowienia końcowe

1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o zobowiązaniach i powinnościach Słuchacza, a Słuchacz jest niepełnoletni, zobowiązania te i powinności dotyczą jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Regulamin - zajęcia online

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki organizacji kursów językowych w trybie zdalnym (“online”), organizowanych przez FUH ABM Studium Języków Obcych Mariusz Płocica z siedzibą zlokalizowaną pod adresem: ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław, NIP 7921000843, adres strony internetowej https://abm.edu.pl/, adres email: sekretariat@abm.edu.pl

I. Organizacja zajęć

1. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego, określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu.
2. Liczebność grup standardowych wynosi od 4 do 5 osób. W razie mniejszej ilości osób w grupie, Szkoła zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie wymiaru czasowego zajęć lub ich ceny kursu, w każdym jednak przypadku zmiany warunków standardowych muszą być zaakceptowane przez Słuchacza.
3. Szkoła ustalając terminy i wymiar zajęć uwzględnia święta, dni wolne od pracy, a w grupach dziecięcych i młodzieżowych ferie szkolne oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.
4. Kursy standardowe odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.
5. Kurs standardowy podzielony jest na dwa semestry i obejmuje łącznie 60 godzin zegarowych. Wymiar czasowy innych kursów (semestralnych, wakacyjnych itp.) ustalany jest oddzielnie ze Słuchaczami.
6. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę (sporadyczne przypadki powodowane niedyspozycją lektora) okres trwania kursu ulega automatycznie wydłużeniu o odpowiednią ilość zajęć (kurs kończy się później)
7. W przypadku zajęć indywidualnych ilość godzin i intensywność kursu dopasowywana jest to potrzeb i życzeń Słuchacza.
8. Kursy językowe online prowadzone są na platformie dostosowanej do prowadzenia zajęć dydaktycznych wybranej przez Szkołę. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany platformy, jeśli uzna, że z przyczyn technicznych prowadzenie zajęć na wcześniej wybranym narzędziu jest utrudnione lub niemożliwe.
9. Słuchacz powinien zapewnić sobie sprzęt niezbędny do uczestnictwa w zajęciach online. Wymagania sprzętowe to: dostęp do Internetu, komputer/tablet lub smartfon, słuchawki, mikrofon, kamera. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Słuchacza.

II. Zapisy

1. Chcąc zapisać się na kurs potencjalny Słuchacz wypełnia i wysyła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Szkoły. Szkoła kontaktuje się niezwłocznie i obie strony ustalają szczegóły uczestnictwa w kursie (poziom, termin, opłaty).
2. Słuchacz akceptuje warunki umowy drogą mailową.
3. Po akceptacji warunków umowy i zebraniu organizacyjnym grupy (w formie wideokonferencji) rozpoczyna się nauka. Nieobecność na zebraniu organizacyjnym powoduje, że Słuchacz powinien podporządkować się zawartym na nim postanowieniom.
4. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich proszeni są o reprezentowanie ich na spotkaniach organizacyjnych. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe z zaakceptowania podjętych na zebraniu decyzji przez osoby niepełnoletnie.

III. Płatności

1. Opłaty za uczestnictwo w kursie Słuchacz uiszcza w ratach, w terminach określonych w umowie. Pierwsza wpłata obejmuje należność za 4 lekcje i w przypadku rezygnacji Słuchacza z kursu, podlega zwrotowi za niewykorzystane zajęcia. Zwroty wpłat poniesionych w późniejszym terminie określone są w części “Rezygnacje”. Opłaty za zajęcia indywidualne uiszczane są z góry w cyklu miesięcznym.

2. Płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe Szkoły.
3. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń nie są ujęte w cenie kursu. Słuchacz może skorzystać z zakupu z rabatem od ceny detalicznej wydawnictwa za pośrednictwem Szkoły, lub zakupić je na własną rękę. Posiadanie podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest warunkiem uczestniczenia w kursie.

IV. Rezygnacje

1. W fazie początkującej kursu (4 zajęcia) Słuchacz ma prawo do rezygnacji po każdej lekcji. Po tym okresie Słuchacz ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy w początkowej fazie kursu (4 zajęcia) Szkoła zwraca poniesioną opłatę po odjęciu należności za odbyte lekcje. W przypadku wypowiedzenia umowy w późniejszym okresie Słuchacz zobowiązany jest uiścić opłaty za zajęcia do dnia upływu okresu wypowiedzenia i w ramach poniesionych opłat ma prawo do uczestniczenia w zajęciach.
3. Pisemną informację o rezygnacji Słuchacz dostarcza do sekretariatu Szkoły drogą mailową lub pocztową.
4. Słuchacz ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. W takim przypadku Szkoła ma obowiązek zwrócić Słuchaczowi wpłaconą kwotę w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Jeżeli świadczenie usług określonych w umowie (kurs językowy) rozpoczęło się za zgodą Słuchacza przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Słuchacz zobowiązany jest ponieść koszty odbytych zajęć.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług powinny być wysłane drogą mailową na adres sekretariat@abm.edu.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Szkoły.
2. W wiadomości mailowej lub piśmie, Słuchacz powinien zawrzeć powód reklamacji oraz opisać zastrzeżenia dotyczące wykonywanych przez Szkołę usług.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 14 dni po zakończeniu kursu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty jej złożenia.

VI. Postanowienia końcowe

1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o zobowiązaniach i powinnościach Słuchacza, a Słuchacz jest niepełnoletni, zobowiązania te i powinności dotyczą jego rodziców lub opiekunów prawnychę

Przewiń do góry